BRUG FOR HJÆLP? Ring +45 87 26 23 00

Salgs- og leveringsbetingelser


1. Anvendelsesområde

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og aftaler, som V.M. Elektro
A/S, CVR-nr. 12828209, Gårsdalsvej 20, Ravnstrup, 8800 Viborg (”Sælger”), indgår og
udfører for sine kunder (”Kunden”), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt.

2. Fragt og ekspedition

2.1 Fragt- og ekspeditionsomkostninger

2.1.1 Alle varer leveres ab fabrik lager i Ravnstrup, 8800 Viborg, Danmark.

2.1.2 For køb af varer, som skal sendes til et sted i Danmark, gælder følgende:
a) Varekøb tillægges fragt- og ekspeditionsgebyr på kr. 100,00.
b) Visse varer er undtaget, se 2.1.3 og 2.1.4.

2.1.3 Visse varer tillægges altid fragt- og ekspeditionsgebyr og særlige fragtomkostninger pga. vægt eller volumen. Disse varer er markeret med *) eller er påført specialfragt. Eksempler herpå er sæbe, industrimaskiner, varmepumpeskjul, kanaler mm.

2.1.4 Kølegasser og el-artikler tillægges altid fragtomkostninger og afgift i henhold til statens
afgiftssatser.

2.1.5 For køb af varer, som skal sendes til et sted i Norge eller Sverige, gælder, at alle ordrer sendes
ab fabrik lager Ravnstrup, og fragtomkostninger og indekseret brændstoftillæg efter
faktisk vægt eller volumenvægt.

2.1.6 For køb af varer, som skal leveres til et sted i Grønland, gælder, at alle ordrer sendes ab
fabrik Ravnstrup. Samtlige fragtomkostninger afholdes af Kunden.

2.1.7 For køb af varer, som skal leveres til et sted på Færøerne, gælder, at alle ordrer sendes ab
fabrik lager Ravnstrup. Samtlige fragtomkostninger afholdes af Kunden.

2.2 Levering

2.2.1 Alle ordrer, der modtages indenfor normal åbningstid, ekspederes samme dag, såfremt
varerne er på lager.

2.2.2 Såfremt opfyldelsen af Sælgers leveringsforpligtelse forhindres eller væsentligt vanskeliggøres
som følge af forhold uden for Sælgers kontrol, bortfalder Sælgers leveringsforpligtelse
så længe hindringen består.

2.2.3 Såfremt der, uanset hvilken grund, skulle være tvivl med hensyn til Kundens betalingsevne,
er Sælger berettiget til at nægte levering, indtil Kunden har stillet en af Sælger fastsat sikkerhed
for betaling.

2.2.4 Sælger er berettiget til at foretage delleverancer.

2.2.5 Kunden er kun berettiget til at ophæve ordren ved forsinket levering, hvis forsinkelsen er
væsentlig, og kun for så vidt den eller de dele af leverancen, der er omfattet af forsinkelsen.
Levering i op til 3 uger efter det aftalte leveringstidspunkt er ikke væsentligt forsinkelse.

2.2.6 Sælger er kun ansvarlig for væsentlig forsinkelse, såfremt Kunden godtgør, at der er udvist
fejl eller forsømmelser fra Sælgers side. Sælger yder i intet tilfælde erstatning for driftstab,
tidstab, avancetab eller indirekte tab på grund af forsinket levering.

3. Betaling

3.1 Hvis andet ikke er aftalt, er betalingsbetingelsen netto/kontant, hvorefter der beregnes
renter.


3.2 Betaler Kunden ikke i rette tid, er Sælger berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter
med 2 % pr. påbegyndt måned indtil betalingen sker. Såfremt der er tale om løbende leverancer,
er Sælger ikke forpligtet til at levere før forfaldent vederlag er betalt.

4. Ejendomsforbehold

4.1 Det solgte forbliver Sælgers ejendom indtil hele købesummen og alle fragt- og ekspeditionsomkostninger
er betalt til Sælger.

5. Returvarer

5.1 Katalogvarer kan ikke returneres medmindre der foreligger en forudgående aftale. Anmodning
om returnering skal i så fald ske senest 30 dage efter modtagelse. Returnummer fra
Sælger samt kopi af faktura skal medsendes. Skaffevarer eller varer, der ikke normalt lagerføres
af Sælger, tages ikke retur.


5.2 Varen skal være kurant og i original emballage. Varer der har været, eller er forsøgt monteret,
tages ikke retur. Varer, der returneres uden forudgående aftale, vil blive afvist.


5.3 Korrekte og godkendte returvarer krediteres med et fradrag på 25 %, dog minimum kr.
100,00. Fragt- og ekspeditionsgebyrer krediteres ikke.

5.4 Returfragt er for senders regning.

6. Ansvar for mangler

6.1 Kunden skal straks ved modtagelsen, og inden det leverede tages i brug, foretage sædvanlig
modtagerkontrol.

6.2 Kundens reklamationer over mangler anses kun for rettidige, såfremt de skriftligt og specificeret
er fremsat straks ved manglens konstatering og senest 3 dage efter levering.

6.3 Kundens eventuelle omkostninger til konstatering af mangler, er Sælger uvedkommende.

6.4 Ved mangler som Sælger er ansvarlig for, har Sælger ret til at foretage afhjælpning inden
for rimelig tid. Foretager Sælger ikke afhjælpning, kan Kunden skriftligt fremsætte en endelig
frist for afhjælpningen. Overholdes fristen, kan Kunden ikke hæve aftalen eller kræve
forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

6.5 Omkostninger af enhver art i forbindelse med udskiftning, herunder til afmontering og
montering samt transport af mangelfulde dele mellem Sælger og Kunden, sker for Kundens
regning og risiko. Mangelfulde dele, som udskiftes, er Sælgers ejendom.

6.6 Sælger påtager sig intet ansvar for varemærke- og patentrettigheder i udlandet og kan således
ikke gøres ansvarlig for eventuelle

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Sælger kan ikke gøres ansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab
som følge af forsinket levering eller mangler ved det leverede, herunder eksempelvis, men
ikke begrænset til, omkostninger, der måtte være ved afmontering og genmontering af det
solgte i andre genstande, hvori det solgte måtte være indføjet.


7.2 Sælger kan ikke gøres ansvarlig for tab ud over et beløb, der overstiger fakturabeløbet eksklusiv
moms.


7.3 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for skader, der er forårsaget under transporten af fragtmanden
eller af andre end Sælger, ligesom Kunden i sådanne tilfælde ikke kan hæve købet
eller kræve forholdsmæssig erstatning.

8. Produktansvar

8.1 Ved personskade er Kunden ansvarlig i henhold produktansvarsloven, hvis det af Kunden
godtgøres at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af Sælger.

8.2 Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt på fast ejendom eller løsøre, medmindre Sælger
har handlet groft uagtsomt, ligesom Sælger under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig
for Kundens eller tredjemands driftstab, avancetab, følgeskader eller indirekte tab som
følge af, at det leverede var defekt.

8.3 Sælger er heller ikke ansvarlig for udgifter og tab forbundet med hjemtagelse/
tilbagetrækning af et af Kunden købt produkt, herunder hvor Kundens produkt er fremstillet
ved brug af leverancer fra Sælger.

8.4 Indarbejdes Sælgers produkter som ingrediens eller komponent er Sælger ikke ansvarlig for
skade på Kundens produkter eller skade på Produkter hvori Kundens produkter indgår,
medmindre Sælger har handlet groft uagtsomt.

8.5 I det omfang Sælger måtte blive pålagt produktansvar som følge af varer leveret til Kunden,
er Kunden forpligtet til at holde Sælger skadesløs for sådan skade eller tab, som Sælger efter
det ovennævnte ikke er ansvarlig for.

8.6 Hvis tredjemand fremsender krav mod Sælger eller Kunden om forhold omfattet af denne
bestemmelse, skal vedkommende part straks underrette den anden part skrift herom.

8.7 Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller den voldgiftsret,
som behandler krav rejst imod Kunden på grundlag af produktskade.

9. Force Majeure/Ansvarsfrihed

9.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, såfremt de forhindrer aftalens
opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden
omstændighed, som Sælger ikke er herre over, herunder – men ikke begrænset til brand,
krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, transportforhindringer
herunder ishindringer eller transportuheld, almindelig vareknaphed, restriktioner af
drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

9.2 Såfremt Sælger ønsker at påberåbe sig i de pkt. 9.1 nævnte omstændigheder, skal Sælger
uden ugrundet ophold meddele dette til Kunden, og holde Kunden underrettet om omstændighedernes
udvikling.

9.3 Ved en begivenhed, som nævnt i pkt. 9.1, hvor aftalens opfyldelse hindres i mere end 2
måneder, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

9.4 Kunden friholder Sælger i enhver henseende for krav fra tredjemand, som Kunden, efter
nærværende salgs- og leveringsbetingelser, ikke ville kunne gøre gældende overfor Sælger.

10. Forældelse, værneting og lovvalg

10.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som
følge af eller i forbindelse hermed, skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse
med dansk lov med undtagelse af danske lovvalgsregler, som måtte føre til anvendelse af
en anden jurisdiktions lovgivning.

10.2 Tvister eller krav i henhold disse salgs- og leveringsbetingelser skal, så vidt den til enhver tid
gældende lovgivning tillader dette, afgøres ved Retten i Viborg som værneting i første instans.